o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564