o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงามตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในข้อ o18